B-piirin sääntötoimikunta
 
 

 

Sivun tekijä:

PDG Ilkka Siissalo
Lions Club Espoo/City
Nummenraitti 40
04370 Rusutjärvi
Puh. 040-8205380
ilkka.siissalo(-ät-)
helsinki.fi

B-piirin sääntöjen uusiminen keväällä 2009

Taustaa

Lions-piirin 107-B piirikuvernööri Eeva Suomenaro asetti joulukuussa 2008 toimikunnan valmistelemaan piirin sääntöjen ajantasaistamista. Toimikuntaan ovat kuuluneet PDG Jarmo Hotti, PDG Ilkka Siissalo ja CT Tauno Laine. Sääntötoimikunnan ehdotus uusiksi säännöiksi on käsitelty piirin piirihallituksen helmikuun kokouksessa ja nyt piirikuvernööri Eeva Suomenaro esittää piirin vuosikokoukselle 25.4.09 että uudet säännöt otettaisiin käyttöön.

Uusi 2. varapiirikuvernöörin virka käyttöön

B-piirin tähän asti voimassa olleet säännöt ovat vuodelta 2000. Niiden hyväksymisen jälkeen Suomen Lions-liitto on laatinut jo kahdesti uudemmat piirien mallisäännöt ja toivonut piirien ottavan nämä käyttöön. Näin ei B-piirissä kuitenkaan ole tapahtunut.

Uusien mallisääntöjen ja tähän asti voimassa olevien B-piirin sääntöjen rakenne on täysin erilainen, mutta olennaiset erot voimassaolevien vanhojen sääntöjen ja nyt ehdotettujen uusien sääntöjen välillä ovat muutamissa täsmennyksissä koskien taloutta, erityisesti piirin liitolta saaman jäsenmaksupalautuksen käyttämistä sekä sitten siinä, että uudet säännöt mahdollistaisivat kokonaan uuden 2. varapiirikuvernöörin viran käyttöön ottamisen.

Lions-järjestön kansainvälinen hallitus on käsitellyt 2. varapiirikuvernöörin viran perustamista ja suosittelee piirejä ottamaan käyttöön tämän uuden viran. Tämä siis tarkoittaa, että "kuvernööriputkesta" tulee kaikkiaan neljän vuoden pituinen ja että on tarkoitus, että henkilö valitaan ensin 2. varapiirikuvernööriksi, siitä seuraavalla kaudella 1. varapiirikuvernööriksi, edelleen kolmantena vuonna piirikuvernööriksi ja viimein neljäntenä vuonna toimisi edellisenä piirikuvernöörinä eli IPDG:nä seuraavan kuvernöörin avustajana.

Kansainvälinen hallitus suosittelee, että kaikki lions-piirit ottaisivat vuosikokouksessaan tänä keväänä käyttöön uudet säännöt ja jo samassa kokouksessa valitsisivat piirilleen myös 2. varapiirikuvernöörin.

Mallisääntöjen ja nyt esitetyn ehdotuksen erot

Sääntötoimikunnan esittämä ja piirihallituksen hyväksymä sääntöesitys pohjautuu Suomen Lions-liiton piirejä varten laatimiin mallisääntöihin, jotka on hyväksytty liiton kuvernöörineuvostossa.

Voit halutessasi ladata liiton mallisäännöt piirejä varten tästä linkistä (Word-tiedosto).

Sääntötoimikunta on kuitenkin tehnyt mallisääntöihin erinäisiä muutoksia ja korjauksia. Voit ladata itsellesi sääntötoimikunnan ja piirihallituksen ehdotuksen piirin uusiksi säännöiksi tästä linkistä (Word-tiedosto).

Sääntötoimikunnan tekemät muutokset liiton mallisääntöihin verrattuna näkyvät yllä olevassa dokumentissa kirjoitettuna punaisella ja vihreällä värillä. Olennaisin muutos koskee sitä, että sääntötoimikunnan ehdotuksen mukaan piirin kokous voi jatkossa päättää tilanteen mukaan ja erikseen sääntöjä muuttamatta onko piirissä käytössä 2. varapiirikuvernöörin tehtävä vai ei. Kansainvälinen hallitus ei ole asettanut tätä virkaa piirille pakolliseksi ja on käytännöllistä, että kulloinenkin piirin vuosikokous voi tilanteen ja halunsa mukaan päättää täytetäänkö tämä virka vai ei.

Kuten oheista dokumenttia tarkastelemalla voi punaisella ja vihreällä kirjoitetun tekstin määrästä nähdä, sääntötoimikunta on tehnyt mallisääntöihin myös runsaasti muita muutoksia. Ne ovat kuitenkin luonteeltaan täsmennyksiä, teknisiä korjauksia tekstiin tai sääntöjen tulkinnanvaraisuuden vähentämistä tarkoittavia muutoksia eikä niillä ole vastaavantasoista kauaskantoista merkitystä kuin 2. VDG:n viran käyttöönotolla.

Esitykseen sisältyviä muutoksia liiton mallisääntöön verrattuna ovat esimerkiksi:

 • piirin viralliseksi kieleksi Suomen lisäksi myös Ruotsi
 • piirin ei ole pakko julkaista paperista sanomalehteä, vaan nettilehti käy myös
 • piirihallitus voi kuvernöörin esityksestä myöntää äänioikeuden piirihallituksen kokouksissa myös toimikuntapuheenjohtajille (kuten nykyisinkin on tapana)
 • piirihallituksen nimittäminen korjattu kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi, niitä tiukempi säädös poistettu
 • kokouskutsun lähettäminen sähköpostilla sallituksi, paperikirje ei ole pakollinen
 • vuosikokouspaikasta päättää kansainvälisten sääntöjen mukaisesti kuvernööri (Liiton mallisäännöt ovat kv. sääntöjen kanssa ristiriidassa)
 • vuosikokouksessa esitellään talousarvio, ei päätetä siitä. Talousarvioon vaikuttavia summia, mm. liiton jäsenmaksupalautuksen suuruutta, ei tiedetä vielä huhtikuussa. Talousarvio hyväksytään syksyn piirin avajaiskokouksessa.
 • poistettu kansainvälisiä sääntöjä tiukempi aikarajavaatimus vuosikokousaloitteiden jättämispäivämäärälle
 • lisätty selkeämmin sanamuodoin määräys, että piirikuvernöörin tai varapiirikuvernöörien tehtäviin valittaessa järjestetään aina kannatusäänestys, jossa ehdokkaan on saatava ääntenenemmistö voidakseen tulla valituksi. Tämä siis siinäkin tapauksessa että ehdokkaita on vain yksi.
 • täsmennetty määräystä, joka edellyttää klubeja maksamaan liiton ja piirin vuosikokouksissa päätetyt pakolliset maksut kuten nuorisovaihtoleirimaksun, kansainvälisten sääntöjen mukaisen vuosikokouksen tukimaksun (district convention fee) sekä jäsenmaksut
 • täsmennetty sääntöjen muuttamispykälää siten, että sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin vuosikokouksen enemmistöpäätöksellä. (Liiton mallisääntöjen voimaansaattamiseen olisi riittänyt 51% enemmistö, mutta niiden muuttamiseen sen jälkeen olisi tarvittu 75% enemmistö).

Jos haluat vielä tutustua B-piirin vanhoihin, vuonna 2000 hyväksyttyihin sääntöihin, niin voit ladata ne itsellesi alla olevista linkeistä. Valitettavasti kyseistä tekstiä ei ole enää saatavana tekstitiedostona, joten säännöt on tässä kuvanlukijalla paperilta skannattuina kuvatiedostoina.

Kuten voit huomata niin vanhojen sääntöjen rakenne ja detaljointiaste poikkeaa rajusti nyt esitetyistä uusista säännöistä, jotka ovat paljon pelkistetymmät. On kuitenkin maan tasolla eduksi että kaikilla piireillä olisi voimassa suunnilleen samanlaiset säännöt. Siksi uusi esitys pohjautuu liiton mallisääntöihin eikä sisällä kaikkia vanhoissa säännöissä olevia detaljeja. Nämä detaljiasiat ilmenevät kansainvälisistä säännöistä ja Suomen Lions-liiton ohjesäännöistä.

Vanhat säännöt skannattuina kuvina:

Sääntötoimikunnan jäsenet antavat mielellään lisätietoja esitetyistä muutoksista.


Päivitetty 30.3.2009/is