Aloite piirien rekisteröitymisestä ry-muotoon
 
 

 

Sivun tekijä:

PDG Ilkka Siissalo
Lions Club Espoo/City
Nummenraitti 40
04370 Rusutjärvi
Puh. 040-8205380
ilkka.siissalo(-ät-)
helsinki.fi

Lions Club Espoo/Kivenlahden aloite Lions-liiton sääntöjen muuttamisesta

Taustaa

Lions club Espoo/Kivenlahti on tehnyt Suomen Lions-liiton vuosikokoukselle 2010 klubialoitteen, jossa esitetään liiton sääntöjen sanamuodon tarkistusta tarkoituksena sallia piirien rekisteröityminen ry:iksi ilman että sen seurauksena syntyy ristiriitaa liiton sääntöjen kanssa, mutta ei pakottaa piirejä rekisteröitymään.

Tämän kirjoittaja on toiminut asiaa valmistelleessa B-piirin sääntötoimikunnassa ja olen sen vuoksi perehtynyt asiaan sääntötekniseltä kannalta. Koska tämänhetkinen keskustelu aiheesta on sekä muutoksen kannattajien että vastustajien osalta "lähtemässä käsistä" ja asiaan liittyen on puolin ja toisin esitetty mitä villeimpiä vääriä väitteitä, haluan tässä kirjoituksessa kootusti tuoda esiin joitain asiaan liittyviä näkökohtia ja korjata esitettyjä selviä virheitä.

Mitä hyötyä piirien rekisteröitymisestä olisi?

Tällä hetkellä Suomessa toimivat 14 Lions-piiriä ovat organisaatioina rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden jäseniä ovat niiden alueilla toimivat lions-klubit. Rekisteröitymätön yhdistys ei ole oikeustoimikelpoinen. Jos piiri rekisteröityisi, se voisi
  • avata itselleen pankkitilin omissa nimissään
  • ottaa lainaa omissa nimissään
  • vuokrata toimitilan tai varaston
  • järjestää omia varainkeräyksiä ja aktiviteetteja
  • anoa ja saada itseään ja piirin alueella toimivia klubeja varten rahankeräyslupia piirin tasoisen aktiviteetin toteuttamiseksi
  • ostaa ja tilata omissa nimissään irtainta omaisuutta
  • vastaanottaa lahjoituksia
  • omistaa toiminnalleen hyödyllistä irtainta sekä tarvittaessa myös kiinteää omaisuutta
  • hankkia itselleen ly-tunnuksen ja sen avulla alkaa itsenäisesti verovelvollisena ansaita rahaa
  • olla itsenäisenä organisaationa yleishyödyllinen yhteisö ja näinollen arvonlisäverosta vapaa
Merkittävimmät edut siis olisivat mahdollisuudessa paikallisten, piirin tason rahankeräyslupien saaminen ja avustusrahoja keräävien aktiviteettien järjestäminen. Tällä hetkellä tällaisia voidaan järjestää ainoastaan yksittäisen jäsenenä olevan klubin tai jäsenen nimissä. Piirihallituksen jäsenet kuitenkin vaihtuvat vuosittain, jolloin nykytilassa on mahdotonta tehdä usean vuoden mittaisia sopimuksia siten, että valta ja vastuu kohdistuisi samaan henkilöön. Verrattuna mihin tahansa muuhun jopa 3000 henkilöjäsenen yhdistykseen, nykytilanne on vähintäänkin omituinen.

Nykytilassa piiri ei voi olla arvonlisäverosta vapaa yleishyödyllinen yhteisö. Eräs asiaa tunteva lions-jäsen kirjoittaa asiasta näin:

" TVL 22 §:ssä määritellään yleishyödyllinen yhteisö. Yhteisöt määritellään TVL 3 §:ssä. Rekisteröimätön yhdistys ei ole yhteisö, eikä se siksi voi olla verotuksessa TVL 22 §:n mukainen yleishyödyllinen yhteisö. Rekisteröimätöntä yhdistystä pidetään verotuksessa yhtymänä, jonka tulo verotetaan sen osakkailla. Jos yhdistyksen tarkoituksena on kuitenkin rekisteröityä ja rekisteröinti on laitettu vireille ennen verovuoden päättymistä, voidaan tällaista rekisteröimätöntä yhdistystä pitää verotuksessa TVL 3 ja 22 §:n tarkoittamana yhteisönä."

Käsitykseni on, että ohjeen mukaan rekisteröimätön yhdistys voi joutua verotuksen kohteeksi, jos se hankkii itselleen tuloja vaikka toiminta muutoin täyttäisi yleishyödyllisyyden kriteerit. En ole kuullut, onko piirien rekisteröimättömyys tullut Lions-liiton piirissä tältä kannalta selvitetyksi ja enkä tiedä, missä määrin piireillä on omaa varainhankintaa, mutta jos on, niin näkisin, että veroriskejä on."

Suomeksi sanottuna, jos nykytilassa piiri kerää avustusrahaa, on vaara että joku tai jotkut yksityishenkilöt voivat joutua maksamaan niistä veroa.

Pitäisikin kysyä mitä hyötyä rekisteröitymättömyydestä on, paremminkin kuin miettiä miksi pitäisi rekisteröityä?

Mitä haittaa tai vaivaa rekisteröitymisestä olisi?

Hyvin vähän. Piirit ovat jo olemassa, niillä on säännöt, hallitus, toimihenkilöt, tilit, tilintarkastajat, vuosikokoukset jne. Ainoa asia, jonka rekisteröityminen toisi nykytilaan lisänä olisi yhden ainoan lomakkeen täyttäminen kerran vuodessa; muutosilmoituksen teko yhdistysrekisteriin. Sen voi tehdä netissä ja kustannus on 10 euroa vuodessa.

Tätä tosiasiataustaa vastaan Lions-liiton hallituksen lausuma siitä ettei ole perusteltua "näin lisätä byrokratiaa" piirien rekisteröinnin kautta on absurdi.

Voisivatko klubit päättää olla liittymättä rekisteröityyn piiriin?
Eikö kaikkien klubien ja kaikkien piirien säännöt sitten pitäisi muuttaa?

Piirin rekisteröitymisellä tai rekisteröitymättömyydellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että klubit kuuluvat jäseninä piiriin sekä siitä kokonaan erillisenä asiana myös liittoon. Kansallisilla säännöillä voidaan ainoastaan täydentää ja täsmentää järjestön kansainvälisiä sääntöjä, ei ylikirjoittaa niitä. Jos klubi on Lions-klubi ja se kuuluu Lions-klubien kansainväliseen järjestöön, niin se automaattisesti myös kuuluu jäsenenä erikseen alueensa piiriin ja siitä erillisenä asiana myös jäsenenä moninkertaispiiriin eli siis Suomessa Lions-liittoon. Millään klubilla ei siis ole itsenäistä valtaa päättää kuuluuko vai eikö se kuulu piiriin tai liittoon. Täysin riippumatta siitä onko piiri tai liitto ry, oy, ky tai jotain muuta.

Edelleen kansainväliset säännöt määräävät sen, että piiri sekä moninkertaispiiri ovat olemassa ja antavat piireille erikseen mandaatin. Kansainvälisen järjestön hallinnon perusyksikkö on piiri. Piirikuvernöörin esimies on kansainvälinen presidentti, ei Suomen Lions-liiton puheenjohtaja. Piirit eivät ole liiton jäseniä, vaan klubit ovat erikseen sekä liiton että piirin jäseniä. Liitto on olemassa olevien ja itsenäisten piirien herrasmiessopimuksen kaltaisesti toimiva yhteenliittymä, jonka tehtävä on tuottaa yhteisellä sopimuksella piirien puolesta tiettyjä palveluita, kuten esim jäsenrekisterin ylläpitoa, jäsenmaksulaskutusta yms, mutta piirit eivät kansainvälisten sääntöjen mukaan kuulu liittoon sen komentovallan alaisina osina. Liitolla ei ole mitään herrasmiesten yhteistä sopimista vahvempaa suoraa komentovaltaa piiriin tai sen kuvernööriin.

Tämä asia ei muutu yhtään miksikään siitä onko piiri rekisteröity yhdistys, rekisteröimätön yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö tai jotain muuta. Ja nämä kaikki edellä luetellut ovat teoriassa täysin mahdollisia.

Ei ole mitään syytä miksi kaikkien klubien sääntöjä tulisi muuttaa jos piiri rekisteröityy. Klubit ovat ja pysyvät piirin jäseninä. Aivan samoin ne ovat ja pysyvät myös liiton jäseninä. Ei ole myöskään mitään syytä siihen miksi kaikkien piirien pitäisi rekisteröityä kerralla. Organisaatiomuodon muutos ei aseta piirejä millään lailla juridisesti eriarvoiseen asemaan liittoon nähden ja piiri voi aivan itsenäisesti päättää organisoitumismuodostaan. Tämä on tosiasia jo ilman mitään liiton sääntömuutostakin.

Eikö tämä merkitsisi vallan siirtoa liitolta piireille tai jopa liiton lopettamista?

Hurjimmissa tähän asiaan liittyvissä spekulaatioissa ja pohjattomissa peloissa on puhuttu liiton vallan menettämisestä, siitä että rekisteröitynyt piiri perisikin itse kansalliset jäsenmaksut ja pitäisi ne itse tai että jopa koko liitto olisi uhattuna muutoksen vuoksi.

Tällaiset spekulaatiot ovat totaalisesti vailla todellisuuspohjaa. Kansainvälisten sääntöjen nojalla piirin valta ei millään tavalla enempää lisäänny kuin vähenekään jos piirin juridinen asema muuttuu rekisteröimättömästä rekisteröidyksi. Ry-piirillä ei ole minkäänlaisia lisävaltuuksia jäsenmaksuihin nähden. Toisaalta piireillä on jo nyt rekisteröitymättöminäkin kansainvälisten sääntöjen puitteissa varsin pitkälle menevät itsemääräämisoikeudet, joita tosin Suomessa ei ole aina käytetty. Liiton valta on kuitenkin luonteeltaan "yhdessä sopimisen valtaa", jossa päättäjinä olevat kuvernöörit tekevät yhteispäätöksiä. Liitolla ei ole suoraa käskyvältaa piirien yli.

Suurimmassa osassa Euroopan maita piirit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Mikään ei estä niitä olemasta sitä myös täällä. Valtameren toisella puolen osa piireistä ja osa klubeistakin on kuitenkin organisaatiomuodoltaan yhtiöitä (Incorporated). Itse asiassa olemassa olevien kansainvälisten sääntöjen mukaan piirit ovat jo tämän hetken tilanteessa olemassa, itsenäisiä, eikä liitolla ole juridisesti minkäänlaista sananvaltaa siihen jos joku piiri päättäisi rekisteröityä tai vaikkapa muuttaa itsensä ry:ksi, osakeyhtiöksi tai osuuskunnaksi. Se mikä on mahdollista vaikkapa ruotsalaiselle tai amerikkalaiselle piirille on samojen sääntöjen alla yhtä lailla mahdollista myös suomalaiselle piirille. Rekisteröityminen aiheuttaisi nykytilassa kuitenkin liiton sääntöihin "kauneusvirheen" pykälään, jossa todetaan että "liitto jakaantuu rekisteröimättömiin piireihin". Kuitenkin tiukan juridisesti tarkasteltuna tuo pykälä on jo nykyisellään täysin merkityksetön, sillä piirit eivät ole liiton jäseniä ja piirit saavat itsenäisen olemassaolon mandaattinsa kansainvälisistä säännöistä, mitä ei voida liiton säännöillä poistaa. Jos piiri "olisi ilkeä", se voisi aivan hyvin ja kenenkään estämättä jo nyt todeta että liiton säännöissä oleva merkitystä vailla oleva lause on liiton ongelma eikä kuulu piirille, eikä liitolla olisi itse rekisteröitymiseen mitään sanomista. Jos joku piiri päättäisi nyt rekisteröityä, liitto ei voisi muuta kuin enintään paheksua asiaa. Liitolla ei Suomen tasolla olisi edes mandaattia erottaa piiriä järjestöstä, sillä piiri ei ole liiton osa. Piiri ja moninkertaispiiri (=Suomessa liitto) ovat erillisiä ja klubi kuuluu niihin molempiin. Piirin erottamis- tai lakkauttamispäätös täytyisi tehdä kansainvälisessä hallituksessa. Eikä siellä voida erottaa suomalaista piiriä siksi jos se on ry, kun samaan aikaan ainakin kymmenen maan kaikki piirit ovat myöskin ry-muotoisia.

Kansallisten jäsenmaksujen perintä on Suomessa toteutettu liiton toimesta, joka sitten tulouttaa jäsenmaksusta osan jäsenmaksupalautuksena piireille niinsanottuna "piirirahana". Tämä on järkevä ja työtä säästävä käytäntö, joka on herrasmiessopimuksenomaisesti sovittu kuvernöörien kesken kuvernöörineuvostossa. Piirin organisatorisella muodolla ei ole mitään vaikutusta sen päätöksen pitävyyteen tai pitämättömyyteen. Toisin sanoen ry-piirillä ei olisi yhtään sen suurempia tai pienempiä mahdollisuuksia "kaapata jäsenmaksuja" kuin sillä on ilmankin muutosta.

Jäsenmaksuista on vielä syytä huomata että piirillä ei kansainvälisten sääntöjen nojalla ole oikeutta periä erillistä jäsenmaksua klubeilta liiton ja kansainvälisen jäsenmaksun lisäksi. Piirin rekisteröityminen siis ei tarkoittaisi, että klubien kukkarolle ilmestyisi yksi uusi "verottaja". Kansainväliset säännöt kuitenkin tuntevat "vuosikokouksen järjestämisen tukimaksun" (district convention fee), jollaisen piiri voi klubeille sitovasti määrätä maksettavaksi. Jotkut suomalaiset piirit - ainakin B-piiri - ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta jo kauan. Sen lisäksi piirin kokous voi tietenkin tehdä aktiviteetteihin liittyviä yhteisä päätöksiä, joihin voi liittyä maksuvelvoitteita aktiviteettirahasta, kuten esimerkiksi nuorisovaihtoleirien rahoittamiseen liittyviä päätöksiä. Piirillä ei kuitenkaan ole mandaattia periä hallintovaroista erillistä jäsenmaksua. Ja jälleen kerran, tämä ei muutu miksikään siitä onko piiri ry vai ei.

Mikä on kirjoittajan kanta asiaan?

Kannatan lämpimästi Kivenlahden aloitetta. Piiritason rahankeräysluvat olisivat merkittävä parannus klubeille. Paikallistason päätösvaltaa olisi hyvä muutenkin lisätä asioissa, joissa siitä on klubeille etua. Toisaalta olen itse toiminut kaksi kautta liiton hallituksen jäsenenä, tunnen sen toimintatavat ja olen erittäin, erittäin sitoutunut liittoon, sen toiminta-ajatuksiin ja tavoitteisiin. Liiton purkaminen olisi mielestäni hyvin typerää, koska se johtaisi vain siihen että ne moninaiset tukityöt, jotka nyt tehdään yhteen kertaan yhdellä tavalla Suomessa, tehtäisiin sitten 14 kertaan ainakin 10 eri tavalla.

MUTTA: muistakaa nyt hyvät ystävät, että tässä aloitteessa EI ole kyse vallan siirrosta ja liiton hajottamisesta, vaan piirin organisaatiomuodon korjaamisesta niin pienten ja raadollisten asioiden hoitamiseksi kuin varaston vuokraaminen ja keräysluvan hankkiminen.

Ja hassuinta koko asiassa on se, että ilman mitään sääntömuutostakaan liitolla ei ole nykyiselläänkään minkäänlaista mandaattia estää sitä jos joku piiri vain ottaa ja rekisteröityy.

Tässä asiassa tuntuu huhu kasvaneen asiaa kymmenen kertaa suuremmaksi. Otetaan yhdessä järki käteen.

Ilkka


Päivitetty 22.5.2010/is